இரவு

உன்னைப் புனிதமாகக் கருதும் இந்த இரவுக்கு மட்டும்
உன் நினைவுகளை அடிமையாக்கு.
உன் கனவுகளில் கரைந்து கொள்ளு...

Comments

Popular Posts