மாற்றுவிசை

மாற்று விசை.
=======
ஒரு புற்றரையில்
காத்திருக்கும் முயல்...
தாவிக்குதிக்கும்
சூரிய ஒளி....
மெதுவாக வெளிச்சம்
பாய்ச்சும் பனித்துளி....
எழுவாய் தொக்கிய
முதல் வரியில்
கரைந்து போன நான்
புற்றரையில்........
====
சுயாந்தன்.

Comments

Popular Posts