தனிமை

உனக்கான தனிமையை நீ அனுபவிக்கவில்லை என்றால்,
உனக்கான இரவு இன்னும் பிறக்கவில்லை என்று அர்த்தம்.
தனிமைகள் இரவுகளில் தானாம் எதிரொலிக்கும்.......

Comments

Popular Posts