கடிதம்

"இப்படிக்குக்" காதலன் எனத் தொடங்கி,  "அன்புள்ள" காதலிக்கு, என்று முடிகிற, கடிதங்களின் மையப்பொருளைப் படிப்பதெல்லாம் ஒரு வரம் என்று பட்டினத்தார் கனவில் வந்து எனக்குக் கூறியிருந்தார்....

Comments

Popular Posts